Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 15 Hours 45 Minutes 57 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.25GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b134)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 7:57:25 04/12/2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
05/12/2021 23:43
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:23 > 0:00:15
05/12/2021 23:43
Weather-Display FTP Actual 0:03:21 05/12/2021 23:40
Weather-Display weather data Actual 0:03:35 05/12/2021 23:40
Weather-Display NOAA report Actual 23:32:07 05/12/2021 00:11
Weather-Display Month report Actual 23:32:15 05/12/2021 00:11