Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 16 Hours 19 Minutes 10 Seconds
Memòria lliure del sistema 10.04GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b151)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 3:31:39 15/04/2024.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
15/04/2024 19:52
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:19 > 0:00:15
15/04/2024 19:52
Weather-Display FTP Actual 0:02:26 15/04/2024 19:50
Weather-Display weather data Actual 0:02:33 15/04/2024 19:50
Weather-Display NOAA report Actual 19:41:01 15/04/2024 00:11
Weather-Display Month report Actual 19:41:09 15/04/2024 00:11