Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 5 Days 9 Hours 49 Minutes 44 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.68GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b96)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 20:01:57 20/05/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/05/2019 06:29
Weather-Display realtime Actual 0:00:02 21/05/2019 06:29
Weather-Display FTP Actual 0:03:53 21/05/2019 06:25
Weather-Display weather data Actual 0:04:04 21/05/2019 06:25
Weather-Display NOAA report Actual 6:17:37 21/05/2019 00:11
Weather-Display Month report Actual 6:17:45 21/05/2019 00:11