Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 3 Days 9 Hours 45 Minutes 12 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.23GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b82)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 21:19:54 21/10/2018.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/10/2018 00:52
Weather-Display realtime Actual 0:00:07 22/10/2018 00:52
Weather-Display FTP Actual 0:02:00 22/10/2018 00:50
Weather-Display weather data Actual 0:02:13 22/10/2018 00:50
Weather-Display NOAA report Actual 0:40:45 22/10/2018 00:11
Weather-Display Month report Actual 0:40:53 22/10/2018 00:11