Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 15 Hours 3 Minutes 41 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.76GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b79)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 20:52:23 15/08/2018.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
16/08/2018 11:53
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:22 > 0:00:15
16/08/2018 11:52
Weather-Display FTP Actual 0:02:49 16/08/2018 11:50
Weather-Display weather data Actual 0:03:09 16/08/2018 11:50
Weather-Display NOAA report Actual 11:41:41 16/08/2018 00:11
Weather-Display Month report Actual 11:41:50 16/08/2018 00:11