Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 8 Days 18 Hours 36 Minutes 4 Seconds
Memòria lliure del sistema 2.57GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b87)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 17:09:59 17/01/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/01/2019 10:17
Weather-Display realtime Actual 0:00:13 18/01/2019 10:17
Weather-Display FTP Actual 0:02:14 18/01/2019 10:15
Weather-Display weather data Actual 0:02:26 18/01/2019 10:15
Weather-Display NOAA report Actual 10:05:58 18/01/2019 00:11
Weather-Display Month report Actual 10:06:06 18/01/2019 00:11