Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 10 Hours 16 Minutes 21 Seconds
Memòria lliure del sistema 4.26GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b70)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 16:51:50 21/04/2018.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/04/2018 23:49
Weather-Display realtime Actual 0:00:09 22/04/2018 23:49
Weather-Display FTP Actual 0:04:45 22/04/2018 23:45
Weather-Display weather data Actual 0:04:56 22/04/2018 23:45
Weather-Display NOAA report Actual 23:38:31 22/04/2018 00:11
Weather-Display Month report Actual 23:38:39 22/04/2018 00:11