Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 6 Days 3 Hours 0 Minutes 58 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.83GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b62)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 8:26:55 20/01/2018.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20/01/2018 22:00
Weather-Display realtime Actual 0:00:14 20/01/2018 22:00
Weather-Display FTP Actual 0:05:03 20/01/2018 21:55
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:05:15 > 0:05:15
20/01/2018 21:55
Weather-Display NOAA report Actual 21:48:48 20/01/2018 00:11
Weather-Display Month report Actual 21:48:57 20/01/2018 00:11