Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 23 Hours 42 Minutes 57 Seconds
Memòria lliure del sistema 11.95GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b147)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 2:42:58 31/03/2023.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
01/04/2023 02:25
Weather-Display realtime Actual 0:00:10 01/04/2023 02:25
Weather-Display FTP Actual 0:00:42 01/04/2023 02:25
Weather-Display weather data Actual 0:00:50 01/04/2023 02:25
Weather-Display NOAA report Actual 2:14:27 01/04/2023 00:11