Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 5 Days 20 Hours 4 Minutes 9 Seconds
Memòria lliure del sistema 2.47GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b72)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 20:47:02 19/06/2018.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/06/2018 16:14
Weather-Display realtime Actual 0:00:09 21/06/2018 16:14
Weather-Display FTP Actual 0:04:00 21/06/2018 16:10
Weather-Display weather data Actual 0:04:12 21/06/2018 16:10
Weather-Display NOAA report Actual 16:02:46 21/06/2018 00:11
Weather-Display Month report Actual 16:02:54 21/06/2018 00:11