Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 17 Hours 10 Minutes 56 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.28GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b134)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 7:57:25 04/12/2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
06/12/2021 01:05
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:25 > 0:00:15
06/12/2021 01:05
Weather-Display FTP Actual 0:00:19 06/12/2021 01:05
Weather-Display weather data Actual 0:00:32 06/12/2021 01:05
Weather-Display NOAA report Actual 0:54:05 06/12/2021 00:11
Weather-Display Month report Actual 0:54:13 06/12/2021 00:11