Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 5 Hours 27 Minutes 49 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.96GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b128)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 17:16:03 21/06/2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/06/2021 22:43
Weather-Display realtime Actual 0:00:08 22/06/2021 22:43
Weather-Display FTP Actual 0:03:23 22/06/2021 22:40
Weather-Display weather data Actual 0:03:38 22/06/2021 22:40
Weather-Display NOAA report Actual 22:32:10 22/06/2021 00:11
Weather-Display Month report Actual 22:32:18 22/06/2021 00:11